Sự kiện Cài lại dẹp loạn game Thủy hữ 3D

Chào các bạn,

BQT Thủy Hử 3D xin gửi đến các bạn sự kiện Cài lại Dẹp loạn
Thời gian: 0:00 18/12/2013 đến 23:59 19/12/2013
Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, hàng ngày người chơi tích lũy sử dụng xu reset dẹp loạn 2 lần có thể nhận bảo rương sự kiện.
Bảo rương sự kiện:
Dùng xu cài lại Dẹp loạn 1 lần: có thể nhận ngọc lv2 ngẫu nhiên *1, rương exp nhỏ *1
Dùng xu cài lại Dẹp loạn 2 lần: có thể nhận rương sách chế tạo ngẫu nhiên *1

ninja school

[Lưu ý]:
1. Rương sách chế tạo ngẫu nhiên: sau khi dùng nhận sách chế tạo 1 trang bị ngẫu nhiên (không xuất hiện Huyền Thiết, phù tư chất);
2. Nhóm vận hành Thủy Hử có quyền giải thích cuối cùng đối với các nội dung sự kiện.

Theo: ninja school