Điểm hiếu chiến trong game ninja school

Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi liên quan quan tới điểm hiếu chiến gửi đến http://ninjaschools.net , chính vì thê hôm nay chúng tôi sẽ nói rõ hơn về điều này, hy vọng các bạn sẽ nắm ró hơn.

Điểm hiếu chiến của người chơi ban đầu luôn là 0.

Trong quá trình chơi game ninja school, nếu bạn giết người trong trạng thái pk đồ sát điểm hiếu chiến sẽ tăng lên 1.

Nếu cừu sát người chơi khác điểm hiếu chiến sẽ tăng lên 2.

Điểm hiếu chiến sẽ giảm 1 khi bạn bị một người chơi khác giết.

Điểm hiếu chiến lớn hơn 14 sẽ không thể sử dụng máu mana và môt số vật phẩm khác.

Điểm hiếu chiến càng cao, khi bị giết sẽ mất càng nhiều kinh nghiệm.